Sad Dr. Milady Horákové – soutěž

Sad Dr. Milady Horákové – soutěž
Článek z webu :

Statutární město Ostrava  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek““, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění (dále „soutěžní řád“), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále „zákon o výkonu povolání“), s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

vyhlašuje:

soutěž o návrh na řešení stavby „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“.

Druh soutěže

Užší jednofázová projektová krajinářsko-architektonická soutěž

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. Moravská Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 v k. ú. Moravská Ostrava. Cílem soutěže je nalezení řešení proměny proměna sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem a celým zájmovým územím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost. 

Lhůta pro podání žádosti o účast v soutěži je 1. 8. 2022 ve 23:59 hodin.

Poslední termín podání soutěžního návrhu je 15. 12. 2022 ve 23:59 hodin. 

zdroj text: mappaostrava.czCelý článek “Sad Dr. Milady Horákové – soutěž” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *