Rekonstrukce mostů Výškovická

Rekonstrukce mostů Výškovická

Záměr ve své podstatě představuje totální rekonstrukci stávajících mostů přes železniční trať
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov a přes ulici Rudnou. Ve stávajícím uspořádání jsou přes dvě
uvedené dopravní tepny realizovány 2 silniční a 1 tramvajový most. Tyto mostní objekty budou
zdemolovány, a budou nahrazeny objekty novými, přičemž na silničních mostech bude zajištěno nové
vedení dopravy (v kapacitněji uspořádaných jízdních pruzích). Poloha mostů bude stávající, bude
zachováno jejich výškové i směrové vedení, rozdíl bude pouze v počtu jízdních pruhů na silničních
mostech. Tramvajová trať je a zůstane dvoukolejná.
Záměr byl řešen v jedné variantě, která byla projednána s dotčenými orgány státní správy,
s provozovateli inženýrských sítí a s investorem. Záměr Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická,
mosty 4787-3, 4787-4“ zahrnuje komplexní rekonstrukci křižovatek Výškovická-SZ rampa Rudná,
Výškovická-JV rampa Rudná-U Výtopny a úpravy navazující křižovatky Výškovická-Pavlovova.
Součástí záměru je realizace obou nových mostů na ul. Výškovická ve třípruhovém uspořádání
s chodníky. Dojde také k rozšíření mostu na SZ rampě Rudná přes MK z důvodu zvýšení počtu
jízdních pruhů na výjezdu z křižovatky.

Zdůvodnění potřeby
Zájmová lokalita plánovaného záměru „„Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-
3, 4787-4“ je značně dopravně zatížena. Pro posouzení kapacity do budoucnosti byl zpracován
kapacitní posudek (Udimo spol. s r.o., 2009), dle kterého obě řízení křižovatky ve stávajícím
uspořádání ve stávajícím posuzovaném horizontu roku 2009 vyhověly, ovšem s poměrně malou
rezervou. Pro posouzení výhledové dopravní zátěže byl jako výhledový horizont zvolen rok 2035, kde
kapacitní posudek prokázal, že ani jedna z posuzovaných křižovatek nevyhoví dopravní zátěži roku
2035.
Posuzovaný záměr je stavbou, která reaguje na stále se zvyšující počty dopravních prostředků,
zejména individuální automobilové dopravy. Význam záměru spočívá v:
· přednostní zajištění dopravního napojení rozsáhlé residenční oblasti Zábřehu, Starého
Zábřehu a Výškovic na nadřazenou komunikační síť (tedy na silnici I/11–ul. Rudná,
s možností napojení na dálnici D 1 ve směru na Brno i Bohumín); vlastní napojení je
řešeno dvěma rampami (SZ a JV);
· zabezpečení dostatečně kapacitního dopravního spojení residenční oblasti definované
v bodě výše s průmyslovou oblastí Vítkovic a s nákupní zónou AVION Shopping park
(zdroj pracovních míst);
· vazba na průtah Ul. Plzeňská – silnice I/56 – rychlostní komunikace Místecká;
· zvýšení komfortu pro řidiče projíždějící ul. Výškovickou v proudu tranzitní dopravy

(bez tvorby kolon, komfortnější a plynulejší průjezd křižovatkami)

Zdroj: EIACelý článek “Rekonstrukce mostů Výškovická” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *