Modernizace ocelárny Arcelor Mittal

Modernizace ocelárny Arcelor Mittal

Cílem záměru je modernizace výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
a to modernizací stávající technologie na kyslíko-konvertorovou ocelárnu. V současnosti je
tekutá surová ocel vyráběna v tandemových pecích a odlévána v celém rozsahu na třech
zařízeních pro plynulé odlévání oceli. Před vlastním odléváním oceli je na každém zařízení
plynulého odlévání zařazena pánvová pec pro přípravu oceli k odlévání jak z hlediska
chemického složení, tak z hlediska teploty. Výsledkem výše uvedené modernizační
investiční akce bude likvidace stávajících tandemových pecí a jejich nahrazení
modernějšími kyslíkovými konvertory. Navržená technologie je oproti stávající
technologii plně v souladu s požadavky BAT a reflektuje nejnovější trendy v dané
oblasti jak z hlediska technologického, tak z hlediska ochrany životního prostředí.
Provoz vysokých pecí bude nezměněn a bude zajišťovat dostatek surového železa jak pro
vlastní ocelárnu společnosti, tak pro společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Objem
výroby surového železa a oceli bude v rámci platného integrovaného povolení, tzn. 4 200 ktpa
pro tekuté surové železo a 3 600 ktpa pro tekutou ocel, a nedojde k navýšení.
Schéma ocelárny:
V současnosti jsou v dané lokalitě připravovány následující investiční akce:

Projekt výstavby plynojemu je součástí akce “Ekologizace teplárny”.
Plynojem je primárně určený k jímání konvertorového plynu během zkujňovacího procesu, kdy
vzhledem k dynamice procesu výroby oceli konvertorovým způsobem je nutno
zrovnoměrnit dodávku konvertorového plynu do plynové sítě podniku.
Bez instalace plynojemu není možno konvertorový plyn využívat a bylo by jej nutno
bez užitku flérovat na komíně. Plynojem celkovém objemu 50.000 m3 bude využíván
v rámci podnikové plynové sítě a bude umístěn poblíž BOF ocelárny. Přívod BOF
plynu bude zajištěn přívodním nízkotlakým potrubím z primárního odprášení spalin
konvertoru. Na výstupu z plynojemu bude trojice výtlačných ventilátorů, kdy vždy 2
ventilátory budou v provozu a 1 v záloze. Ventilátory zajišťují provozní přetlak 15 kPa
konvertorového plynu pro dodávku do sítě AMO.
Standardním provozem plynojemu nedojde k negativním vlivům na horninové
prostředí a podzemní ani povrchové vody. K negativnímu ovlivnění těchto složek by
mohlo dojít pouze v případě havárií (k jejich předcházení a eliminaci budou přijata
účinná technická a organizační opatření). Negativní vlivy záměru na další složky
životního prostředí – tzn. obyvatelstvo a ovzduší se nepředpokládají. Pozitivním vlivem
bude snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší v důsledku snížení množství
spalovaného uhlí. Výpočty uvedené v Akustickém posudku ukazují, že realizací nového
záměru – výstavbou plynojemu a související technologie nedojde k prakticky žádnému
ovlivnění hlukové situace ve výpočtových bodech ve výhledovém stavu, kdy budou
Ostrava – modernizace ocelárny – EIA
ArcelorMittal Ostrava a.s. Dokumentace o hodnocení 9 vlivů stavby na ŽP
realizována opatření ve dvou etapách.
Komplexní změna zdrojů energie pro VP instalací PCI
záměr bude umístěn v blízkosti vysoké pece č.4. V rámci technologie bude využito stávajícího mlýna
u teplárny s pneumatickou dopravou uhlí do sila. Instalace technologie pro injektáž
prachového uhlí vyvolá úpravy ve stávajících provozech (AMEO, 12/Vysoké pece
a 5/Doprava). Stávající výrobní kapacita závodu 12/Vysoké pece zůstává nezměněna,
tj. 4,2 Mt vyrobeného surového železa za rok.
Z rozptylové studie záměru PCI vyplývá, že dojde ke snížení imisní zátěže lokality.
Navýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku vlivem provozu technologií
injektáže prachového uhlí nebude dosahovat v lokalitě blízké záměru takových hodnot,
které by způsobily překračování hygienických limitů pro denní a noční dobu
v chráněném venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá
navýšení odpadních technologických vod. Povrchové ani podzemní vody nebudou
záměrem, vzhledem k jeho umístění na stavebně připravený pozemek přímo v areálu
průmyslové zóny, nijak narušeny.
Projekt komplexní změny kontinuálního odlévání oceli ve společnosti AMO
spočívá zejména v instalaci nové technologie sekundárního metalurgického
zpracování oceli – vakuování. Nové technologické zařízení bude situováno v prostoru
mezipánvového hospodářství v hale ZPO č. 1 vedle věže přísad pro pánvovou pec.
Vývěvová stanice bude umístěna podél vnější strany stěny haly mezipánvového
hospodářství ZPO č. 1 a koleje č.199. Cílem záměru je modernizace výroby oceli ve
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Základ technologického zařízení tvoří
hermeticky uzavřený keson, ve kterém je během rafinačního procesu umístěna licí
pánev s neustále promíchávanou taveninou inertním plynem v podmínkách hlubokého
vakua.
Záměr bude využívat stávající průmyslový areál a z větší části rovněž stávající
technickou infrastrukturu, proto budou eliminovány vlivy na některé složky životního
prostředí (půdu, lesní pozemky, krajinu, chráněné části přírody, faunu a flóru).
Záměrem nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí a podzemní vody,
k negativnímu ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárií.
K hodnocení vlivů záměru na zbývající složky životního prostředí – tzn. obyvatelstvo
a ovzduší – byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů
na veřejné zdraví. Komplexně zhodnocené závěry těchto studií vylučují významné
ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva v důsledku realizace záměru.
Zdroj:EIACelý článek “Modernizace ocelárny Arcelor Mittal” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *